Δημοτικά Διαμερίσματα

 
Όνομα Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ-ΠΑΛΛΩΝ 22420 31282
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΙΩΝ 22420 31401 22420 31401